Αναζήτηση

  • Η αναζήτηση βιβλίων στη βάση δεδομένων μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε συνδυασμό των στοιχείων του μενού. Μετά μια αναζήτηση, τα αποτελέσματα μπορούν να περιοριστούν προσθέτοντας κάποιο επιπλέον κριτήριο.
  • Σε όποια καρτέλα δεν υπάρχει η ένδειξη «κυρίως βιβλίο» σημαίνει ότι το εν λόγω κείμενο περιλαμβάνεται στην έκδοση με τον κωδικό που εμφανίζεται στην καρτέλα.
  • Στην αναζήτηση μέσω του συνοπτικού τίτλου ή της σελίδας τίτλου μπορεί να αναζητηθεί οποιοδήποτε βιβλίο που στα αντίστοιχα πεδία περιλαμβάνεται η αναζητούμενη λέξη ή περισσότερες εν συνεχεία λέξεις.